BẢNG BÁO GIÁ PHÀO CHỈ PS PU

Kính gửi: Quý khách hàng cảu Dung Anh !

ĐVT:VNĐ

STT MÃ SP HÌNH ẢNH ĐV tính Đơn giá niêm yết
1 KT2503-2 md 16,000
2 KT240-2 md 16,000
3 NT210-2 md 17,000
4 KT310-2 md 17,000
5 NT3110-2 md 17,500
6 KT410A-2 md 19,200
7 KT410C-2 md 19,500
8 NC410-2 md 17,500
9 NC450-2 md 18,200
10 NT6010-2 md 35,000
11 NC610-2 md 30,000
12 KT550-2 md 20,000
13 KT510A-2 md 25,000
14 NC610-2 md 30,000
15 KT610-2 md 35,500
16 KC101-2 md 76,000
17 PT310-2 md 17,000
18 PT510-2 md 24,000
19 PT7010-2 md 39,000
20 PT850-2 md 47,000
21 PT1070-2 md 55,000

 

22 PT9010-2

md 46,500
23 PT1010A-2 md 51,500
24 PT1210-2 md 66,000
25 PT860-2 md 42,000
26 PT1060-2 md 50,000
27 PT1260-2 md 63,000
28 PT1210-2 md 66,000
29 CT950-2 md 50,000
30 CT970-2 md 47,000
31 CT1250-2 md 57,000
32 GT3511-2 md 20,500
33 KT2503VB-1 md 11,000

 

34 KT310VB-1 md 11,200
35 KT510AVB-1 md 22,000
36 KT410AVB-1 md 15,400
37 NT6010VB-1 md 31,000
38 PT1010AVB-1 md 44,000
39 PT850VB-1 md 38,000
40 KT410ATV-2 md 21,000
41 KT410ATV md 21,000
42 KT410ATV-1 md 21,000
43 KT410ATV-3 md 21,000
44 KT310TV-2 md 19,000
45 KT510ATV-2 md 26,500
46 NT6010TV-3 md 37,000
47 NT6010TV-2 md 37,000
48 NT6010TV-4 md 37,000
49 PT850TV-2 md 49,000
50 PT8010TV-2 md 42,000
51 PT960TV-2 md 54,000
52 PT1070TV-2 md 58,000
53 PT1070TV-4 md 58,000
54 PT1210TV-2 md 68,500
55 PT1253TV-2 md 69,000
56 PT1350TV-2 md 83,300
57 PT950TV-2 md 51,000

 

58 PT1050TV-2 md 58,500
59 PT1052TV-2 md 57,500
60 KT160TV-2 md 14,500
61 NT3110TV-3 md 18,500
62 KT350TV-2 md 19,500
63 NT830TV-2 md 50,000
64 PT820TV-2 md 47,000
65 PT1230TV-2 md 69,000
66 CT950TV-3 md 53,000
67 KT160TT md 14,500
68 NT3110TT md 18,500
69 KT310TT md 19,000

 

70 PT820TT md 47,000
71 PT1230TT md 69,000
72 CT950TT md 53,000
73 NT6010TT md 37,000
74 KT240TCV md 16,000
75 KT410ATCV md 19,200
76 KT410CTCV md 19,500
77 KT510ATCV md 25,000
78 PT1060TCV md 50,000
79 NC159 md 10,600
80 KT169 md 12,000
81 NT209 md 17,000

     

82 NT309 md 17,000
83 KT309 md 17,000
84 KT2509 md 16,000
85 KT359 md 17,500
86 NC409 md 17,500
87 KT559 md 20,000
88 KT409A md 19,200
89 KT519A md 25,000
90 NC609 md 30,000
91 NT6009 md 35,000
92 NT9009 md 47,000
93 CT979 md 47,000

 

94 CT959 md 50,000
95 CT1259 md 57,000
96 PT509 md 24,000
97 PT7009 md 39,000
98 PT869   md 42,000
99 PT859 md 47,000
100 PT1009A md 51,500
101 PT1069 md 50,000
102 PT1079 md 55,000
103 PT1269 md 63,000
104 PT1209 md 66,000
105 NT6009HVV-1 md 37,000

   

106 KT2509HVV md 17,000
107 NT6009HVV md 37,000
108 PT959HVV md 51,000
109 PT1059HVV md 58,500
110 PT969HVV md 54,000
111 PT10529HVV md 57,500
112 KT519AHVV md 26,500
113 KT409AHVV md 21,000
114 KT359HVV md 19,500
115 PT859HVV   md 49,000
116 PT1079HVV-1 md 58,000
117 KT240Đ md 16,000

     

   

118 KT410AĐ md 19,200
119 KT410CĐ md 19,500
120 KT510AĐ md 25,000
121 PT860Đ md 42,000
122 PT1060Đ md 50,000
123 CT970Đ md 47,000
124 PUKT-18 Cây/ cái 47,900
125 PUKT-22   Cây/ cái 49,600
126 PUKT-35 Cây/ cái 61,000
127 PUKT-39A Cây/ cái 56,700
128 PUKT-41 Cây/ cái 60,500
129 PUKT-43A Cây/ cái 75,600

      

130 PUKT-50B Cây/ cái 79,500
131 PUKT-30 Cây/ cái 57,800
132 PUKT-61 Cây/ cái 99,600
133 PUKT-56 Cây/ cái 86,700
134 PUKT-70 Cây/ cái 122,400
135 PUCT-97 Cây/ cái 118,400
136 PUCT-120 Cây/ cái 179,700
137 PUKT-24 Cây/ cái 51,500
138 PUKT-25 Cây/ cái 56,200
139 PUKT-30A Cây/ cái 64,000
140 PUKT-42 Cây/ cái 64,300
141 PUKT-40 Cây/ cái 69,900

 

142 PUKT-50A Cây/ cái 76,100
143 PUKT-52A Cây/ cái 91,100
144 PUKT-55 Cây/ cái 98,800
145 PUNT-72 Cây/ cái 126,500
146 PUNT-75 Cây/ cái 125,400
147 PUNT-78 Cây/ cái 141,500
148 PUNT-111 Cây/ cái 160,700
149 PUNT-93 Cây/ cái 171,500
150 PUNT-110 Cây/ cái 176,800
151 PUNT-82 Cây/ cái 130,300
152 PUPT-70 Cây/ cái 109,300
153 PUPT-74 Cây/ cái 114,500

   

   

154 PUPT-75 Cây/ cái 122,400
155 PUPT-77C Cây/ cái 116,600
156 PUPT-78 Cây/ cái 116,600
157 PUPT-80 Cây/ cái 128,700
158 PUPT-86   Cây/ cái 137,100
159 PUPT-98A Cây/ cái 129,300
160 PUPT-99 Cây/ cái 136,600
161 PUPT-100HL Cây/ cái 146,100
162 PUPT-93 Cây/ cái 142,600
163 PUPT-97C Cây/ cái 129,300
164 PUPT-117A Cây/ cái 163,900
165 PUPT-113G 191,300

     

166 PUPT-117 Cây/ cái 186,400
167 PUPT-120 Cây/ cái 191,00
168 PUPT-122B Cây/ cái 200,200
169 PUPT-127 Cây/ cái 195,000
171 PUPT-144 Cây/ cái 219,000
172 PUPT-140C Cây/ cái 214,300
173 PUPT-163 Cây/ cái 246,900
174 PUPT-165A Cây/ cái 284000
175 PUPT-171   Cây/ cái 267,900
176 PUPT-212 Cây/ cái 357,200
177 PUPT-249A Cây/ cái 461300
178 PUPT-210 Cây/ cái 343,100

 

   

179 PUPT-77A Cây/ cái 117,900
180 PUPT-84 Cây/ cái 128,600
181 PUPT-92 Cây/ cái 150,100
182 PUPT-92A Cây/ cái 163,300
183 PUPT-94A Cây/ cái 150,100
184 PUPT-100 Cây/ cái 160,700
185 PUPT-100A Cây/ cái 171,500
186 PUPT-100C Cây/ cái 171,500
187 PUPT-101 Cây/ cái 174,500
188 PUPT-106A Cây/ cái 171,500
189 PUPT-109 Cây/ cái 171,500

 

 

190 PUPT-110C Cây/ cái 179,700
191 PUPT-112 Cây/ cái 171,500
192 PUPT-113 Cây/ cái 179,700
193 PUPT-113A Cây/ cái 176,800
194 PUPT-113E Cây/ cái 187,600
195 PUPT-115 Cây/ cái 177,900
196 PUPT-130 Cây/ cái 198,200
197 PUPT-137A Cây/ cái 190,000
198 PUPT-137B Cây/ cái 209,100
199 PUPT-140   Cây/ cái 219,600
200 PUPT-156 Cây/ cái 257,400
201 PUPT-165B Cây/ cái 187,400

 

 

202 PUPT-165C Cây/ cái 187,400
203 PUPT-170H Cây/ cái 316,200
204 PUPT-181 Cây/ cái 316,200
205 PUPT-190   Cây/ cái 326,800
206 PUPT-195 Cây/ cái 305,500
207 PUPT-220 Cây/ cái 375,000
208 PUPT-223 Cây/ cái 375,000
209 PUPT-249C Cây/ cái 470,700
210 PUPT-249B Cây/ cái 470,700
211 PUPT-298 Cây/ cái 718,100
212 PUPT-299 Cây/ cái 718,100
213 PUG-298 Cây/ cái 696,600

    

  

214 PUPT-496 Cây/ cái 1,714,600
215 PUPT-497 Cây/ cái 1,714,600
216 PUMT-1201 Cây/ cái 1,607,500
217 PUMT-1202 Cây/ cái 1,554,900
218 PUMT-457 Cây/ cái 348,300
219 PUMT-490 Cây/ cái 321,500
220 PUMT-1010   Cây/ cái 760,700
221 PUMT-830 Cây/ cái 707,000
222 PUMT-770 Cây/ cái 405,000
223 PUMT-820 Cây/ cái 707,000
224 PUMT-955 Cây/ cái 986,100
225 PUMT-900-1 Cây/ cái 1,618,000
226 PUMT-600 Cây/ cái 396,600

 

227 PUMV-900 Cây/ cái 1,146,800
228 PUG-18

 

Cây/ cái 46,200
229 PUG-18A Cây/ cái 71,400
230 PUG-18B Cây/ cái 87,200
231 PUG-26 Cây/ cái 61,800
232 PUG-22 Cây/ cái 62,000
233 PUG-35A Cây/ cái 96,100
234 PUG-35B Cây/ cái 101400
235 PUG-39A Cây/ cái 68,300
236 PUG-39B Cây/ cái 45,200
237 PUG-279 Cây/ cái 80,400
238 PUG-39E Cây/ cái 93,000
239 PUG-39A-1 Cây/ cái 84,100
241 PUG-40C Cây/ cái 105,100
242 PUG-40F   Cây/ cái 107,200

 

 

243 PUG-42

Cây/ cái 72,000
244 PUG-50A Cây/ cái 111,400
245 PUG-43A   Cây/ cái 189,100
246 PUHG-43A Cây/ cái 352,000
247 PUHC-43A Cây/ cái 278,400
248 PUOV-400 Cây/ cái 128,200
249 PUHV-600 Cây/ cái 143,400
250 PUHV-601 Cây/ cái 252,200
251 PUG-50A Cây/ cái 111,400
252 PUG-43A  

 

Cây/ cái 189,100

 

253 PUHG-43A   Cây/ cái 352,000
254 PUHC-43A   Cây/ cái 278,400
255 PUOV-400 Cây/ cái 128,200
256 PUHV-600 Cây/ cái 143,400
257 PUHV-601 Cây/ cái 252,200
258 PUHD-225L/R

 

Cây/ cái 84,400
259 PUHD-210L/R Cây/ cái 69,900
260 PUHD-241L/R Cây/ cái 87,700
261 PUHD-305 Cây/ cái 121,900
262 PUHD-358L/R Cây/ cái 136,600
263 PUHD-255 Cây/ cái 78,800

 

264 PUHD-228 Cây/ cái 78,800
265 PUHD-700 Cây/ cái 449,700
266 PUHD-600

Cây/ cái 331,000
267 PUHD-415 Cây/ cái 267,900
268 PUHD-470 Cây/ cái 140,800
269 PUHD-816 Cây/ cái 383,500
270 PUHD-855

Cây/ cái 450,200
271 PUHD-909 Cây/ cái 535,900
272 PUHD-525

Cây/ cái 428,700
273 PUHD-300 Cây/ cái 128,700
274 PUHD-640L/R Cây/ cái 428,700

 

   

275 PUVT-1600

bộ 5,358,200
276 PUVT-2000 bộ 6,429,800
277 BỘ CỘT 16.5CM bộ 985,000
278 BỘ CỘT 20 CM bộ 1,086,400
279 bộ cột dẹt 25cm bộ 1,682,100

      

280 bộ cột dẹt 25 cm  

bộ 1,468,800
281 bộ cột tròn 20 cm bộ 4,020,000
282 bộ cột tròn 25 cm bộ 6,150,000

Lưu ý:

Nội Thất Dung Anh Hân hạnh được phục vụ Quý Khách hàng !

 

Báo giá phào chỉ PU, PS, phào chỉ trang trí tân cổ điển, phào chỉ hàn quốc, phào chỉ dán tường, phaochi360.com