Cửa hàng của chúng tôi tại Tiền Phong – Mê Linh – Hà Nội .